مدیر عامل شرکت آقای عبدالحمید بهمنیار

مدیر داخلی آقای رحمان کوچک نژاد

مدیر اداری : خانم زینب قلیچ

مسئول آزمایشگاه خانم سمیه ارساری

مسئول ایزو خانم سعیده حمیدی